Reka Homeenpoisto 1 l sumutinpullo

Main Page > Puhdistusaineet > Siivousaineet > Erikoispuhdistus

Reka Homeenpoisto 1 l sumutinpullo
Reka Homeenpoisto 1 l sumutinpullo
Grojet-logo
Reka Homeenpoisto 1 l sumutinpullo
Reka Homeenpoisto 1 l sumutinpullo.
Homeenesto- ja poistoaine kaikilta vettä kestäviltä pinnoilta. Tappaa homeitiöt ja estää homeen muodostumisen. Lähes hajuton, vetyperoksidi pohjainen, homeenpoistoaine.
Serie
Manufacturer
Product code
24105
Delivery time from
1-3 days
Delivery costs from
18,00 €
incl. VAT 24,00 %
pcs

Homeen esto- ja poistoaine.

Homeenesto- ja poistoaine kaikilta vettä kestäviltä pinnoilta. Tappaa homeitiöt ja estää homeen muodostumisen. Lähes hajuton, vetyperoksidi pohjainen, homeenpoistoaine.

Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan tai laimennettuna, kohteesta riippuen. Gr-Homeenpoistoaine REKA levitetään sumuttamalla pinnalle ja voidaan tarvittaessa hangata harjalla puhdistettavaa pintaa. Huuhdellaan, jos pinnasta on irronnut itiöitä ja levitetään uudelleen pinnalle suojaksi, jonka jälkeen ei tarvitse enää huuhdella. Jos pinta käsitellään maalilla tms. tarkista, että pinta on kuiva. Homeen estossa sumutetaan pinnalle ja annetaan kuivua ennen pintakäsittelyä maalilla tms.

Sivu 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KEMIKAALI-ILMOITUS
KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi
Grojet Reka Homeenpoisto
Tunnuskoodi
Reka Homeenpoisto
REACH-rekisteröintinumero
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti
Homeenesto ja -poistoaine
Toimialakoodi (TOL) (*)
812 Siivouspalvelut
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)
9 Puhdistus- ja pesuaineet
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*) 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)
Noso-Tuote Oy
Osoite
Sulantie 19F
Postinumero ja -toimipaikka
04300 Tuusula
Postilokero
PL 137
Postinumero ja -toimipaikka
04301 Tuusula
Puhelin
09-2759299
Sähköpostiosoite
noso-tuote.oy@elisanet.fi
Y-tunnus (*)
0878284-4
1.4 Hätäpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus 09-471 977, Henkilövahingoissa 112
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Käytettävissä olevien tietojen mukaan tämä tuote ei ole haitallinen aine.
2.2 Merkinnät
S-Lausekkeet
26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
2.3 Muut vaarat
Päiväys: 06.11.2012 Edellinen päiväys: 01.04.2008
(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta
(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2
Kauppanimi: Grojet Reka Homeenpoistoaine
Päiväys: 06.03.2013 Edellinen päiväys: 01.04.2008
________________________________________________________________________________________
Sivu 2
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Seokset (**)
Aineen nimi
CAS-, EY- tai
indeksinro
REACH-rekisteröintinro
Pitoisuus
Luokitus
Vetyperoksidiliuos
7722-84-1
1.0-2.9%
Eye irrit. 2 H319
Alkyylimonoetanoliamidietoksilaatti
157707-44-3
0.5 - 4%
Eye irrit. 2 H319
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys: Altistunut henkilö siirrettävä raittiiseen ilmaan.
Iho: Huuhtele iho runsaalla vedellä ja saippualla.
Silmät: Huuhdeltava silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon mikäli oireet jatkuvat.
Nieleminen: Juotetaan maitoa tai vettä, mikäli altistunut on tajuissaan. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Saattaa aiheuttaa ärsytystä joutuessaan silmiin. Pitkä aikaisessa ihokontaktissa saattaa ärsyttää ihoa. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet
Vesisuihku, hiilidioksidi, alkoholinkestävä vaahto, sammutusjauhe, hiekka ja maa-aines pieniin paloihin. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa syntyy vaaraa aiheuttavia savukaasuja: hiilimonoksidi (CO) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Käytettävä erillistä hengityssuojainta (esim.paineilmalaite) ja sopivaa suojavaatetusta. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Eristettävä alue. Huolehdittava työtilojen hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmäsuojia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää suuria määriä tiivistettä maaperään, vesistoon tai viemäriin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja –välineet
Imeytetään turpeeseen, sahanpuruun tai vastaavaan materiaaliin ja kootaan pölyämättä sopiviin jäteastioihin hävitettäväksi. Jäännökset pestään pois vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Tuotteet säilytettävä alkuperäispakkauksissa ja pystyasennossa. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä 5-35C asteen lämpötilassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö
Ei erityisiä ohjeita. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvonta raja-arvoilla.
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Käsiteltävä hyvän työturvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Säännöllinen Työvälineiden ja vaatteiden puhdistus. Henkilökohtainen suojavarustus on valittava
Kauppanimi: Grojet Reka Homeenpoistoaine
Päiväys: 06.03.2013 Edellinen päiväys: 01.04.2008
________________________________________________________________________________________

Sivu 3
vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja määrän sekä kyseessä olevan työpaikan mukaan. Varmistettava, että silmäsuihkut ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä se ennen uudelleenkäyttöä.
Silmien tai kasvojen suojaus
Käytettävä suojalaseja tarvittaessa.
Ihonsuojaus
Tarvittaessa kemikaalia läpäisemätön esiliina.
Käsien suojaus
Pitkäaikainen altistus: Butyylikumikäsineet. Minimipaksuus / käsine 480 min. Minimipaksuus / käsine: 0,7 mm. Lyhytaikainen altistus (roiskesuojaus): Nitriilikumikäsineet. Minimipaksuus / käsine 30 min, Minimipaksuus / käsine: 0,4 mm.
Hengityksensuojaus
Normaalisti ei tarvita. Käytettävä hengityksen suojausta mikäli on mahdollista, että altistuminen ylittää http- tai ohjearvot. Mikäli ei ole HTP- tai ohjearvoja, on käytettävä hengityksen suojausta haittavaikutusten ilmetessä kuten, havaittaessa hengitysteiden ärsytystä tai hengitysvaikeuksia, tai riskin kartoitusprosessin sitä edellyttäessä.
Nieleminen
Noudatettava hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Ei saa käyttää tai säilyttää ruokaa työtiloissa. Kädet pestävä ennen tupakointia ja syömistä.
Termiset vaarat
Ei tunnettuja
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Ei saa päästää suuria määriä tiivistettä maaperään, viemäriin tai vesistöön.
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Keltainen neste
Haju
Hajuton
pH
n.2
Kiehumispiste ja kiehumisalue
>100°C
Leimahduspiste
>150°C
Haihtumisnopeus
Ei ole saatavilla.
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ei ole saatavilla
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja
Ei ole saatavilla
Höyrynpaine
Ei ole saatavilla.
Höyryntiheys
Ei ole saatavilla.
Suhteellinen tiheys
0,99g/cm3
Liukoisuus (liukoisuudet)
(+20C) sekoittuu täydellisesti veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
ei käytössä
Itsesyttymislämpötila
Ei ole saatavilla
Hajoamislämpötila
Ei ole saatavilla.
Viskositeetti
Ei ole saatavilla.
Räjähtävyys
Ei ole saatavilla.
9.2 Muut tiedot
Tuotteen muista ominaisuuksista ei olet tietoa.
Kauppanimi: Grojet Reka Homeenpoistoaine
Päiväys: 06.03.2013 Edellinen päiväys: 01.04.2008
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 4
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa. 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja käsitellään turvaohjeiden mukaan 10.4 Vältettävät olosuhteet
Tuote saattaa menettää ominaisuuksiaan jäätyessä. 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunnettuja.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamistuotteet riippuvat lämpötilasta, ilman syötöstä ja muista läsnä olevista materiaaleista.
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys
Ihosyövyttävyys/ärsytys
Pitkäaikainen ihokosketus saattaa aiheuttaa ärsytystä.
Vakava silmävaurio/ärsytys
Ei tunnettuja.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saattaa aiheuttaa ärsytystä limakalvoilla.
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Ei tunnettuja.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Ei tunnettuja.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tunnettuja
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tuote ei ole myrkyllinen.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tuote ei ole myrkyllinen.
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys
Tuote ei ole myrkyllinen. 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote on biologisesti hajoava. > 90% (28d) Hyvin hajoava. 12.3 Biokertyvyys
Tuote ei ole biokertyvä. 12.4 Liikkuvuus maaperässä
Merkittäviä tietoja ei ole saatavilla. 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tämän tuotteen ei katsota olevan PBT (pysyvä,biokertyvä, myrkyllinen) tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava,erittäin biokertyvä) 12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. Tyhjät pakkaukset voi pestä ja uusio käyttää. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero
Kauppanimi: Grojet Reka Homeenpoistoaine
Päiväys: 06.03.2013 Edellinen päiväys: 01.04.2008
________________________________________________________________________________________
Sivu 5
- 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Grojet Reka Homeenpoistoaine 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- 14.4 Pakkausryhmä
- 14.5 Ympäristövaarat
Ei vaarallista ainetta 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
- KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö
Tuotetta ei tule käyttää muuhun kuin etiketissä mainittuun toimintaan. Oikein käytettynä tuote täyttää EU-direktiivien vaatimat määräykset. 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tälle aineelle ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia.
KOHTA 16: MUUT TIEDOT
Tietolähteet
Noso-Tuote Oy, TUKES, Raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista
H319 Silmä-ärsytys, vaara kategoria 2.
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min) ajan ja mentävä lääkäriin
Työntekijöiden koulutus
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita
laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä,
varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa,
jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissä.

tech
tech
Pemic Webshop
Pemic Oy
Sibeliuksenkatu 3
FI-00250, Helsinki
FINLAND
tel. 010 8200 300
asiakaspalvelu@pemic.fi
Business ID: 1028365-7
Paytrail